Standardy usług szkoleniowych

1.     Realizacja wszystkich szkoleń (otwartych, zamkniętych i dofinansowanych) poprzedzona jest analizą potrzeb szkoleniowych, której wyniki są opisane każdorazowo w postaci raportu zawierającego informacje o poziomie kompetencji uczestników oraz dotyczący oczekiwań zamawiającego usługę rozwojową.

2.     W przypadku szkoleń dofinansowanych opieramy się na wnioskach z analizy potrzeb klienta i zawieramy to każdorazowo we wniosku o dofinansowanie projektu.

3.     Szkolenia organizowane są w siedzibie Klienta w wynajętej sali konferencyjnej lub w formie zdalnej. Wymagania dotyczące sali szkoleniowej to:

– dostęp do Internetu

– rzutnik i flipchart

– sala umeblowana, ogrzewana, klimatyzowana z dostępem do światła dziennego oraz z dostępem do zaplecza sanitarnego.

4.      W trakcie realizacji szkolenia prowadzony jest stały nadzór merytoryczny i organizacyjny nad jakością usług, włącznie z prowadzeniem stosownej dokumentacji, która obejmuje w szczególności:

– analizę potrzeb klienta

– program szkolenia opisujący zakres merytoryczny oraz ramy czasowe, cele i korzyści dla uczestników, charakterystykę grupy docelowej, a także opisane formy pracy

– listy obecności uczestników

– raport po szkoleniu

– inne dokumenty jeśli są wymagane, na przykład podczas szkoleń dofinansowanych

5.     W przypadku wszystkich szkoleń zamkniętych przed realizacją usługi szkoleniowej zawierana jest z Klientem umowa szkoleniowa, w której zawarte są prawa i obowiązki każdej ze Stron.

6.     Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu poprzedzone jest uzupełnieniem formularza zgłoszeniowego oraz podpisaniem umowy szkoleniowej oraz umowy o przeprowadzenie działań doradczych.

7.     Oferowane przez Mateusz Uberna Ubi 360 usługi rozwojowe nie przekraczają norm czasowych, a mianowicie:

– czas trwania usługi rozwojowej w jednym dniu, łącznie z przerwami nie przekracza 9 godzin zegarowych

– w trakcie zajęć zaplanowana jest jedna przerwa obiadowa trwająca pół godziny

8.     Każdorazowo podczas szkoleń za prawidłową realizację procesu kształcenia odpowiada kierownik merytoryczny i koordynator ds. organizacji szkolenia.

9.     Dopuszczona jest możliwość realizacji usługi w innym harmonogramie godzin niespełniającym warunków, o których mowa powyżej, jeżeli zaistniała uzasadniona konieczność wynikająca z założonych efektów kształcenia i metod nauczania.

10.  Każdorazowo uczestnicy otrzymują materiały potrzebne podczas udziału w usłudze rozwojowej.

11.  Przygotowanie i dystrybucja materiałów odbywa się zgodnie z przepisami dot. ochrony praw autorskich.

12.  Po szkoleniu uczestnicy otrzymują test wiedzy, który pomaga utrwalić wiedzę zdobytą podczas usługi rozwojowej oraz wykorzystywany jest do przeprowadzenia ewaluacji prowadzonych później usług rozwojowych.

13.  Uczestnicy, którzy ukończyli szkolenie otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

14.  W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług przez firmę Mateusz Uberna Ubi 360 prowadzona jest systematyczna ewaluacja realizowanych usług rozwojowych.

15.  Po każdej usłudze rozwojowej odbywa się badanie opinii uczestników na temat usługi. Badanie przeprowadzane jest za pomocą ankiety ewaluacyjnej.

Jakość materiałów szkoleniowych

1.     Materiały szkoleniowe przygotowywane są zgodnie z przepisami dot. ochrony praw autorskich.

2.     Materiały szkoleniowe otrzymują każdorazowo uczestnicy biorący udział w usługach rozwojowych.

3.     Materiały opracowywane są na podstawie rzetelnych i aktualnych źródeł wiedzy.

4.     Materiały są systematycznie aktualizowane w oparciu o najnowsze źródła naukowe.

5.     Każdorazowo przed każdym szkoleniem materiały są sprawdzane przez właściciela firmy i koordynatora projektu pod kątem merytorycznym i prawnym.

Posiadamy certyfikat potwierdzający spełnianie standardu usług szkoleniowo-rozwojowych SUS 2.0 wydany przez Dekra Certification. Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Przykładamy dużą uwagę do spójności naszych standardów. Posiadamy wdrożone procedury podnoszenia jakości oraz ewaluacji usług szkoleniowo-rozwojowych.

Misja: 

Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości produktu,który poza merytorycznym kontentem będzie miał unikalną formę.

Standardy:

 • Indywidualne podejście do potrzeb oraz standardów klienta – tworząc dopasowaną ofertę szkoleniową myślimy na przód biorąc pod uwagę jakie będą kolejne etapy współpracy z klientem.
 • Szeroka kadra trenerska – klient ma wybór, którego specjalistę wybrać.
 • Mierzalne efekty po szkoleniu
 • Możliwość konsultacji z trenerem do 60 dni po szkoleniu
 • Klienci uzyskają praktyczną wiedzę która mogą wdrożyć do działania
 • Kontakt z project managerem na każdym etapie procesu
 • Własna sala szkoleniowa / możliwość przeprowadzenia szkolenia u klienta lub w miejscu wskazanym przez klienta np. hotel.
 • Działania utrwalające rezultaty szkoleń: konsultacje telefoniczne, konsultacje mailowe,dostęp do newslettera, dodatkowe zadania do wykonania

Nasza główna zasada to „HUMAN TO HUMAN” – zgodnie z nią po drugiej stronie zawsze widzimy człowieka, działamy fair oraz tak często jak jest to możliwe stawiamy na kontakt osobisty.

Wartości:

 • partnerskie traktowanie
 • maksymalna transparentność działań
 • nastawienie na efektywność procesów edukacyjno-rozwojowych
 • indywidualne podejście do każdego uczestnika szkolenia